Антропософско Общество в България - Общо събрание 2010 год.
 
   
 
 
Общо събрание 2010 год.

Програма за Общото събрание на 11.04.2010 (неделя) от 10 часа, Антропософски дом в Стара Загора, ул. "К. Ганчев" 41

1. Доклад на председателя
2. Изказвания и разисквания
3. Предложения за промени в Устава
4. Избор на ръководни органи
5. Гласуване на решенията

Предложения за промени в Устава:

1. С оглед изменението на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ (ДВ, бр. 79/2006г.) ал. 4 на чл. 16 от Устава да отпадне.

2. Във връзка с броя на членовете на Управителния съвет: В чл. 19, ал. 1 думите „от пет до седем" се заменят с „от три до седем".

3. Предлагаме да отпадане Контролно-ревизионната комисия поради реалното й нефункциониране и с оглед правото на всеки член да изисква и получава информация и да преглежда документи на Обществото: Отменя чл. 13, т. 4 и чл. 23 от Устава.

4. По предложението за промяна на начина на свикване на Общото събрание:

а) Ал. 2 на чл. 16 от Устава се изменя и става със следното съдържание: „Общото събрание се свиква най-малко един месец преди датата на събранието от председателя на Управителния съвет по решение на Съвета или по искане на член на съвета или най-малко една трета от членовете на Обществото".

б) Ал. 4 на чл. 16 от Устава се изменя и става със следното съдържание: „Поканата се публикува в раздел „Новини" на интернет страницата на Обществото с адрес: www.aobg.org, както и в последния брой на печатното издание на Обществото - вестник „Антропософски вести", предхождащ датата на Общото събрание, само ако така се спазва едномесечният срок по ал. 2".


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница