Сергей Прокофиев - Тема на годината 2010 / 2011
Сергей Прокофиев
Тема на годината 2010 / 2011

Съдбата на Аза в епохата на етерния Христос

Тема на годината

превод от английски: Диана Ботушарова

 

Азът на човека стои в центъра на антропософията. Той осигурява ориентацията за човешкия организъм и познанието ни за човека - познание, което става практическо в области като педагогиката и медицината. Освен това, Азът е тясно свързан с космическия произход на човека и с Христовото същество.

 

Всеки, който започне да изучава антропософия скоро открива, че мистерията на човешкия Аз стои в центъра на духовната наука. Тази мистерия е една от най-съществените теми в антропософската Христология и може би един от най-важните въпроси в цялата антропософия.

 

Азовата организация

В книгата си "Прагът на духовния свят", Рудолф Щайнер дава много ясно и диференцирано описание на същността, която в по-късните си лекции нарича човешка "Азова организация". В тази книга всяка глава се състои от три части, последвани от обобщение. Така изградената структура обхваща три ясно определени степени, на всяка от които се разглежда един аспект от човешката Азова организация: "Човешкото същество като независима същност (Аз)", "'другото себе', което намира своя израз в повтарящите се земни съществувания" и което според тази дефиниция съответства на висшия Аз1, и на трето място - "истинския Аз", действителната сърцевина на човешкия дух.

 

Специфичната характеристика на сегашната епоха от духовна гледна точка е настъпването на едно велико събитие - идването на Христос на астрално ниво в етерна форма. Това събитие, както и екзистенциалната връзка на Христос с човешкия Аз ни навеждат на въпроса как се свързва Той с тричленната човешка Азова организация.

 

С мистерията на Голгота за земния Аз настъпи дълбока промяна. Оттогава за човека съществува възможността да вземе съзнанието за своя Аз със себе си, навлизайки в духовния свят и следователно да се срещне с духовния свят в пълно съзнание.2 Това обаче може да се постигне след като човечеството напълно развие духовната или съзнателната душа и създаде духовната наука, която е адресирана към земния Аз. В този Аз се корени и човешката интелектуалност, която чрез съвременното вътрешно развитие днес може да придобие формата на чистото мислене и да се издигне заедно със съзнанието за нашата Азова природа до света на духа, където става срещата с етерния Христос.

 

Рудолф Щайнер описва този процес, който се извършва едновременно с одухотворяването на нашия земен Аз както следва: "Тогава прогресът ще се състои главно в това, че хората ще развият една възвишена интелектуалност не само за себе си, а ще могат също да пренасят тази интелектуалност в астралния свят. Чрез едно такова интелектуално постигнато ясновидство напредналите хора все по-ясно ще различават етерно видимия Христос в хода на следващите три хилядолетия."3 Това пренасяне на одухотворената интелектуалност в астралния свят, за да срещнем там етерния Христос чрез ясновиждането, постигнато в нашето мислене e най-важното нещо, което земният ни Аз може да направи в нашата епоха.

 

Два етерни потока

Рудолф Щайнер описва един важен аспект от този процес в лекцията си за етеризацията на кръвта. Той говори за два етерни потока, които се издигат от сърцето към главата и свързват човека с духовния свят около него. Първият поток е етеризираната човешка кръв. Тук "интелектуалният елемент" се движи отдолу нагоре. Вторият поток е етеризираната Христова кръв, която от мистерията на Голгота тече във всяко човешко сърце. В началото двата потока текат паралелно. Тяхното свързване в едно обаче е основната предпоставка за виждането на етерния Христос. Как може да се постигне това свързване? Рудолф Щайнер дава изненадващ отговор. Това може да се постигне, ако хората имат желание да приемат новото разбиране за Христос в душата си и да накарат това разбиране да оживее в тях. С други думи, това може да се постигне, когато ние изучаваме духовната наука не само с главата си, но най-вече със сърцето си като нов орган за придобиване на познание (виж предишната тема на годината).

 

Бъдещето

Етерното откровение на Христос ще продължи около 3 000 години след началото му през ХХ век, но то е част от по-широка схема. Става въпрос за двете откровения на Христос в бъдещето, които ще бъдат на още по-високо ниво: идването на Христос в астрално тяло в долния Девахан и едва в по-далечно бъдеще - великото откровение на Неговата Азова същност във висшия духовен свят.4

 

Ако вземем предвид, че според гореспоменатата книга духовният свят е навсякъде около "другото себе" (висшия Аз), а висшият духовен свят е около истинския Аз -Рудолф Щайнер ги нарича още долния и горния Девахан5 - ние виждаме, че двете бъдещи откровения на Христос имат пряка връзка с висшия и истинския човешки Аз, както и сегашното Му откровение е свързано с одухотворяването на земния ни Аз.

 

От казаното дотук става ясно, че развитието на човешкия Аз като цел на Земята и все по-висшите откровения на Христос са неразривно свързани помежду си. Ако приемем това в нашето Азово съзнание и го оставим да расте и да се развива, тогава наистина ще стъпим на пътя, който може да ни отведе като човешки същества в сегашната епоха до Христос.

Сергей Прокофиев

 

____________

1 Рудолф Щайнер говори подробно да връзката между земния аз и висшия Аз в Болонската си лекция (виж препоръчителната литература).

2 Рудолф Щайнер. "Евангелието на Матей" (СС 123), лекция от 9 септември 1910 год.

3 Рудолф Щайнер. "Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството" (СС 130), лекция от 18 ноември 1911 год.

4 Пак там

5 Виж последната глава от книгата на Рудолф Щайнер "Прагът на духовния свят" (СС 17), "Забележки относно връзката между описанията в тази книга и описанията съдържащи се в моята "Теософия" и "Тайната наука".

 

Препоръчителна литература

  • Рудолф Щайнер "Прагът на духовния свят" (СС 17), в "Път към себепознание на човека" и "Прагът на духовния свят"
  • Рудолф Щайнер "Етеризацията на кръвта (лекция от 1 октомври 1911 год.) в "Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството" (СС 130).
  • Рудолф Щайнер "Огледалния Аз. Болонската лекция - Философските основи на антропософията". Дорнах, Издателство "Рудолф Щайнер", 2007 год. Също във "Философия и антропософия. Събрани есета 1904-1923 год." (СС 35).
  • Волф-Улрих Клюнкер, "Антропософията като докосване до Аза". Дорнах, 2010 год.
  • Сергей Прокофиев, "Загадката на човешкия Аз". Дорнах, 2010 год.